93 60 84 96

Lovgrundlag

Huset Mølgaard er et bo- og dagtilbud for voksne med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og retter sig mod unge og voksne, der har et gennemgribende behov for støtte og omsorg i hverdagen.

De formelle rammer for ydelserne i Huset Mølgaard er:

Lov om Social Service
§ 103 – Beskyttet beskæftigelse
§ 104 – Aktivitets- og samværstilbud
§ 107 – Midlertidige botilbud
§ 108 – Varige botilbud

Vores målgrupper

Huset Mølgaard henvender sig til voksne i alderen 18-99 med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og retter sig mod unge og voksne, der har et gennemgribende behov for støtte og omsorg i hverdagen. Det gælder både i bo- og dagtilbuddet.

Huset er opdelt i to målgrupper.

  1. Kendetegnet for den ene målgruppe:
    Den henvender sig til voksne med multiple funktionsnedsættelser eller voksne, hvis funktionsnedsættelse er af en sådan karakter, at de har behov for tæt støtte og pleje i alle døgnets timer, f.eks. personer med svært behandlingskrævende epilepsi.
  2. Kendetegnet for den anden målgruppe:
    Denne målgruppe er som udgangspunkt mobile, men har en grad af fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, synshandicap, autismespektrums-forstyrrelse, eller lignende.

Mad og spisning

Vi hjælper hinanden med at lave mad og de der ønsker det, spiser sammen i husets spisestue. Huset Mølgaard har tre fokusområde: sund mad, god fødevarekvalitet og gode rammer omkring måltidet, vi sikre, at beboerne tilbydes sund og varieret kost, som dækker deres ernæringsmæssige behov. Der fokuseres på at brugerne får velsmagende, nærende og sund mad fordelt på alle dagens måltider. Kosten planlægges ud fra ”De 8 kostråd” og madpyramiden, jævnfør Fødevarestyrelsens officielle anbefalinger. Her dækkes behovet for vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer. Der udarbejdes individuelle ernæringsplaner til de beboere der har særlige behov for dette.

Dagtilbud

Huset Mølgaard har et § 103 beskyttet beskæftigelse og en § 104 aktivitets- og samværstilbud. Der er i alt plads til 10 borgere i dagtilbuddet. Målgruppen er borgere i alderen +18 år, der har en varierende grad af fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Dagtilbuddene ligger i tilknytning til Huset Mølgaards botilbud.

Overordnede mål

Huset Mølgaards dagtilbud skal være et sted, hvor borgerne under trygge og overskuelige rammer kan indgå i beskyttet beskæftigelse, aktiviteter og samvær på deres individuelle præmisser med fokus at vedligeholde og udvikle den enkeltes færdigheder og kompetencer.

Dagtilbud har fokus på

Aktiviteter

Dagens aktiviteter foregår i mindre grupper.
Ud over ugeplanens aktivitet for den enkelte dag, tilbyder vi en bred vifte af andre aktiviteter:

Vision

At Huset Mølgaard i 2023 er det bedste hjem, hvor den enkelte beboer føler sig mødt som et unikt og værdifuldt menneske i et hjem med plads til forskellighed og udvikling.

Mission

Møder beboere, pårørende og kolleger med respekt og anerkendelse
Støtter den enkelte beboer i at få øget livskvalitet, selvværd og indflydelse på egen hverdag samt tage beslutninger og ansvar for sit eget liv

Værdier

I Huset Mølgaard gør vi os stor umage for at leve op til vores værdigrundlag:

Anerkendelse

Vi ønsker, at de mennesker der bor og arbejder i Huset Mølgaard, har de bedste forudsætninger for trivsel og udvikling. 

Udvikling og trivsel forudsætter, at vi føler os anerkendt som menneske af et andet menneske. Anerkendelsen opstår i det øjeblik, vi føler os set og hørt og oplever at være ok, som dem vi er.

Vi vægter en ligeværdig relation mellem beboer og medarbejder baseret på gensidige og realistiske forventninger.

Beboernes mødes med anerkendelse ved at vi er åbne, lyttende og med en forståelse af, at alle har deres egen oplevelse af verden, at der ikke kun findes en oplevelse og sandhed, men mange. Disse sandheder er ikke konstante, men ændrer sig hele tiden med de fortællinger, som vi skaber om os selv og andre. 

Samskabelse

Samskabelse sker, når alle parter i et samarbejde får mulighed for at bidrage og tage aktiv del. Det forudsætter, at vi har fokus på hinandens ressourcer og kompetencer. At vi har tillid til hinanden, kommunikerer gennem åbenhed, respekt, nysgerrighed på egen og andres idéer og viden. Herigennem skaber vi en forståelse af det, vi er sammen om. 

Vi ønsker at skabe sammen – både i samarbejdet med vores beboere, beboernes pårørende, deres rådgivere og i samarbejdet, personalet imellem i Huset Mølgaard.

Oplever vi at blive hørt, inddraget og anerkendt, er det lettere at tage ejerskab på de beslutninger, der træffes, de planer der sættes i gang og de forandringer der kontinuerligt sker. 

Vi vægter kvalitet og tillid i det daglige samarbejde, samt medarbejdernes lyst til og ansvar for at bidrage til Huset Mølgaards udvikling. 

Samskabelse forudsætter, at vi går til opgaven med respekt for hinanden, interesse, professionelt engagement og fokus på, hvordan vi både kan være effektive og samtidig kan skabe kvalitet. 

Hjemlighed

Vi ønsker at skabe et hjem og en vigtig værdi er derfor at arbejde med hjemlighed. Vi ønsker at skabe et trygt hjem for hver enkel beboer og være undersøgende på, hvad et hjem er for hver enkel beboer. Hvilke rammer skal vi skabe for at alle trives, er trygge og føler sig hjemme.

Hjemlighed skal kunne ses, mærkes og føles i hele husets ånd, så alle trives og føler, det er deres hjem. 

Pårørendesamarbejde

Vi ved, at en flytning er en stor beslutning, og det kan være en udfordring at finde og vælge det helt rigtige sted at bo. Dette gælder både for den, der skal flytte og for de forældre eller pårørende, der er omkring dem.

I Huset Mølgaard lægger vi vægt på, at både beboere og pårørende kan finde tryghed i, at her er man altid velkommen. Vi forsøger at lægge vores hverdag så åben som mulig, så familie og venner kan komme forbi, lige så tit de vil. Ingen behøver at ringe eller at melde deres ankomst først. Her er altid tid til en kop kaffe eller en snak.

Vi prioriterer højt den daglige kontakt og tilbyder derfor forældre og nære pårørende at få dagligt nyt på mail fra beboeren med billeder og nyt fra dagen.

Faglig tilgang og metode

Når en ny beboer flytter ind udarbejder medarbejder og beboer i samarbejde en udviklingsplan. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i Kommunens § 141 handleplan og de drømme og ønsker, beboeren har for eget liv og udvikling. 

I Huset Mølgaard arbejder vi ud fra den anerkendende tilgang og i vores metodevalg tager vi udgangspunkt i den enkelte beboers behov.

Der arbejdes primært med følgende faglige metoder:

K.R.A.P.

Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis

KRAP er et menneskesyn og en metode, der tager udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker. I metoden inddrager vi systematisk de kognitive teorier med en udpræget vægt på det positive – det, der virker.

Et vigtigt element i KRAP er at undersøge i stedet for at fortolke. Vi skal sikre os, at vi har den rette viden om det menneske, med hvem vi ønsker at skabe forandring. Vi er undersøgende på, hvad det andet menneske har med af positive og negative påvirkninger, hvad de tænker om sig selv, andre og verden, hvordan de mestrer svære udfordrende situationer og hvordan de oplever verden.

KRAP har som metode en række værktøjer i form af skemaer, der hjælper os til systematik, til at indsamle relevant viden, analysere den viden og dernæst planlægge eks. målarbejde eller andre interventioner ift. specifikke udfordringer.

KRAP kan anvendes både i samarbejdet med beboeren, pårørende, ledelse og personale imellem eller som redskaber til udvikling af samarbejdet i personalegruppen.

Neuropædagogik

Vi anvender neuropædagogikken som en forståelsesramme for den faglige og individuelle indsats til borgere med neurologiske og neuropsykologiske vanskeligheder.

Gennem en afdækning af borgerens udfordringer danner vi os et overblik over, hvordan kan vi tilrettelægge vores pædagogiske indsats, så borgeren trækker på sine stærke sider, udnytter og udvikler sine ressourcer og dermed selv kompenserer for egne begrænsninger.

Neuropædagogik er individuelle pædagogiske tiltage på baggrund af

Marte Meo

Marte Meo er en videoanalysemetode, hvor vi analyserer samspillet mellem omsorgsperson og beboer. Hvilke udviklingsstøttende potentialer er der til stede i samspillet, som vi kan bygge videre på.

Marte Meo tager udgangspunkt i den moderne udviklingspsykologi og har udviklet fem kommunikationsprincipper, der definerer og karakteriserer det udviklingsstøttende og anerkendende samspil mellem mennesker.

Marte Meo kan med fordel bl.a. anvendes i arbejdet med mennesker med problemskabende adfærd.

De fem kommunikationsprincipper

(Dansk Marte Meo Center)

Totalkommunikation

Alle mennesker har ret til at kommunikere og vi arbejder aktivt med begrebet Totalkommunikation for at sikre de optimale betingelser for, at beboerne i Huset Mølgaard kan kommunikere til og med deres omgivelser.

Vi anvender alternativ kommunikation der, hvor den almindelige kommunikation ikke slår til. Med almindelig kommunikation mener vi det talte og skrevne sprog. I arbejdet med alternativ kommunikation afdækker vi, hvilket alternativt sprog der kan træde i stedet. Det kan eks. handle om Tegn Til Tale, pictogrammer, fotos, talemaskiner eller andre velfærdsteknologiske løsninger.

I arbejdet med Totalkommunikation ønsker vi at sikre den enkeltes ret til at sige ja eller nej, udtrykke følelser og drømme, blive hørt og få svar, bede om opmærksomhed/samvær, få information eks. om eget liv/dagens struktur, blive behandlet med respekt og værdighed, blive snakket med og ikke om – alt det, der er indeholdt i en anerkendende relation mellem mennesker.

Sansemotorik

Mennesker, der fødes med en grad af fysisk og psykisk funktionsevne har ofte svært ved at bearbejde og integrere sanseindtryk og det påvirker deres adfærd, så de hurtigt bliver stressede, motorisk urolige og reagerer måske med selvstimulerende eller selvskadende adfærd, gentagne stereotype handlinger eller udadrettet adfærd.

I Huset Mølgaard tages der menneskeligt og fagligt udgangspunkt i, at alle mennesker kan udvikle sig under de rette betingelser.

Sansestimulering er derfor en integreret del af det pædagogiske tilbud og vi arbejder med beboernes sanseintegration gennem sansestimulering eks. i form af sansemotorik.

For at kunne møde beboeren med en forståelse af, hvordan de oplever verden, er det vigtigt, at vi får afdækket og analyseret hvilke sanser, der skal stimuleres og hvilke, der skal hæmmes, samt hvordan og på hvilket niveau.

Vi arbejder med sansestimulering både i forhold til den enkelte og i små hold, der hvor det er muligt.

ADL

I Huset Mølgaard ønsker vi, at alle får de bedste muligheder for hele tiden at udvikle sig med henblik på, at den enkelte har en oplevelse af, at der er noget man kan selv, kan sammen med andre og kan gøre for andre.
Activities of Daily Living/Almindelig daglig levevis dækker over alle de opgaver, der opstår i forbindelse med almindelige, daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i fritiden – både personlige gøremål som f.eks. badning og påklædning og de mere instrumentelle aktiviteter, der hjælper til at man kan leve et mere uafhængigt liv i samfundet f.eks. ved selv at kunne køb ind, stemme og hente sin post.

Ved at arbejde målrettet med ADL ønsker vi at understøtte de kompetencer der gør, at den enkelte beboer oplever at bidrage til løsning af opgaver i eget liv, men også opgaver der har betydning for andre og for det liv, der leves i Huset Mølgaard.

Metode- og effektevaluering

I Huset Mølgaard tilstræber vi at levere en kvalificeret og faglig funderet indsats.

Kendskab til opgaven og en faglig tilgang til løsning af denne, indbefatter et valg af metoder, der fordrer et godt kendskab til beboeren og dennes udfordringer samt en løbende evaluering og analyse af, hvilke effekter der afledes af den valgte metode.

Vi støtter beboeren til, i et tæt samarbejde med sagsbehandler, at få beskrevet hvilke områder, beboeren har brug for støtte til. Vi hjælper med at sætte mål for egen udvikling; Hvad skal vi sammen sætte fokus på? Hvor vil du gerne hen med dit liv? Hvilke drømme har du og hvad kan vi tage fat på?

Gennem faglige drøftelser og sammen med beboeren laver vi en plan for, hvordan vi kan arbejde med målet og den øvrige støtte beboeren har behov for og vurderer, hvilken metode vi ønsker at tage i brug i vores indsats. 

Vi opsætter mål og delmål samt måler løbende på, hvordan vores indsats virker.

Huset Mølgaard 
Storegade 39
7200 Grindsted

Tlf:  93 60 84 96 
E-mail: kontakt@husetmolgaard.dk

Cookies er små tekstfiler, der bliver lagt i din browser af de hjemmesider, du besøger. De indeholder normalt et hjemmesidenavn og en identifikator. Cookies hjælper med at forbedre din oplevelse, når du bruger vores hjemmeside.  Læs mere